Bảng giá căn hộ BID Residence

Bảng giá bán cập nhật các thời điểm của dự án