Thiết kế mặt bằng tầng BID Residence

Thiết kế các tầng điển hình của dự án